Parlamento Ombudsmanı hakkındaki 473 sayılı 12 Haziran 1996 tarihli Kanun, 24 haziran 2005 tarihli  556 sayılı Kanun ile ve 12 Haziran 2009 tarihli 502 sayılı Kanun ile değiştirilmiştir.

Madde 1
Seçim, işten çıkarılma, vb.

§ 1
(1) Her genel parlamento seçimlerinden veya bir kadro boşalmasından sonra, parlamento bir ombudsman seçer.
(2) Ombudsmanın ölümü durumunda parlamento tarafından yeni bir ombudsman seçilinceye kadar hukuk komisyonu kimin bu görevi yapacağına karar verir.

§ 2
(1) Parlamento, belediye meclisi ve bölge meclisleri üyeleri ombudsman olamazlar.
(2) Ombudsman olacak kişi, hukuki adaylık sınavını başarmış olması zorunludur.

§ 3
 Eğer Parlamento, Ombudsmana güvenini kaybederse onu azledebilir.

§ 4
(1) Ombudsman 6 ay önceden bildirmek şartıyla, bir ayın sonunda işten çıkarılmayı talep edebilir.
(2) Ombudsman 70 yaşını doldurduğu ayın sonunda işten çıkarılır.

§ 5
(1) Ombudsmanın maaşı parlamento tarafından belirlenir. Ombudsman Bakanlar için olan kanunun §§ 3-5  içerdiği hükümler çerçevesinde bir ücret ve emeklilik hakkına sahiptir.
(2) Ombudsman Bakanlar için olan kanunun §§ 3-5  içerdiği hükümler çerçevesinde maaş ve emeklilik almak yerine, emeklilik hesaplanmasının parlamento memurları için geçerli olan memuremeklilik kanununa göre olmasını isteyebilir ve böylece Ombudsman, Ombudsman olarak çalıştığı bütün süreyi emeklilik zamanı içerisinde hesaplatabilir.

§ 6
(1) Ombudsmana önceden haber verilmeden işten çıkarılmasında, işten ayrıldığı ayın sonundan itibaren 3 aylık maaşını alır. Eğer Ombudsman bu süre içerisinde ölürse kalan maaşları önce eşine, eğer geride bir eşi kalmamışsa, yetim emeklilik maaş hakkına sahip çocuklarına ödenir.
(2) Maaş ödendiği sürece kıdem tazminatı veya emeklilik ödenmez.
(3) § 3. (2) deki bakanların maaş ve emekli maaşları hakkındaki kanun aynı şekilde 1.Fıkradaki maaş belirlemesinde de kullanılır.

Madde 2
Ombudsmanın yetkileri

§ 7
(1) Ombudsmanın faaliyet alanı kamu yönetiminin tüm sektörlerini kapsar. Ombudsmanın faaliyet alanı aynı zamanda özel kurumlarda vb. gözaltında bulunanların durumlarını kapsar. Bu gözaltındakiler ya bir kamu otoritesinin teklifi üzerine verilen bir karar veya bir kamu otoritesinin kabul etmesi veya rızası sonucu oluşmuş olabilir.
(2) Ombudsmanın faaliyet alanı mahkemeleri kapsamaz.
(3) Ombudsman mahkeme jürileri hakkındaki şikayetlere bakmaz. Bu jüriler bir başka durumda bu kamu yönetiminin bir parçası olarak görülebilmesine rağmen, kişiler arasında anlaşmazlıklarda güven verici şekillerde karar alabiliyorlar.
(4) Şirketler, kurumlar, dernekler, vb. yasalarla veya yönetimsel olarak tamamen veya kısmen kamu yönetiminin kural ve ilkelerine dahil olması durumunda Ombudsman bu kurumların, aynı yapıda, Ombudsmanın faaliyetleri kapsamında olmasına karar verebilir.

§ 8
Ombudsman yerel ve bölgesel  kurumları değerlendirmesinde bu kurumların çalışmasındaki özel şartları gözönünde bulundurmak durumundadır.

§ 9
Danimarka halk kilisesi, doğrudan veya dolaylı olarak  kilisenin öğretileri veya vaazları hakkındaki sorular dışında, Ombudsmanın faaliyeti kapsamındadır.

Madde 3
Parlamento ilişkisi

§ 10
Ombudsman işlevlerini yerine getirmede parlamentodan bağımsızdır. Parlamento Ombudsmanın faaliyetleri için genel kuralları tanımlar.

§ 11
(1) Ombudsman faaliyetlerini meclise bir yıllık rapor olarak sunar. Rapor yayınlanır.
(2) Ombudsman parlamentoya, bir bakana, bir belediye meclisi veya bölgesel konseye kanun § 24’e göre bir olay hakkında bilgi sunduğunda veya Ombudsman yaptığı yıllık raporunda bir olayı belirttiğinde, sunumda veya rapporda ilgili kurum veya şahsın savunmalarını da belirtmek zorundadır.

§ 12
Eğer Ombudsman özel durumlarda, mevcut yasalar veya yönetmeliklerde eksiklikler görürse, bunu parlamentoya ve yetkili bakana bildirmek zorundadır. Ombudsman belediye veya bölge tarafından verilen kararlardaki eksiklikleri yerel veya bölgesel meclislere bildirmelidir.

Madde 4
Şikayette bulunma

§ 13 
(1) Herkes §§ 7-9  kanunlarında belirtilen makamlar veya kurumlar hakkında şikayetlerini Ombudsmana sunabilir. Gözaltında tutulan herkes bir mühürlü mektup ile Ombudsmana başvurma hakkına sahiptir.
(2) Bir şikayetin isimlendirilmiş olması gerekmektedir.
(3) Şikayetin olayın olduğu tarihten en geç bir yıl içerisinde yapılması gerekmektedir.
(4) Ombudsman özel durumlarda 3.Fıkradaki süreyi uzatabilir.

§ 14
Başka bir idari makama itirazın olabileceği durumlarda, o idari makama başvurulup karar alınıncaya kadar Ombudsmana Şikayette bulunulamaz.

§ 15
Ceza adaleti sistemi dışında kişisel özgürlüğü elinden alınan kişiler hakkındaki şikayetler, parlamento tarafından kabul edilen anayasanın § 71 7.Fıkrasına göre oluşturulan denetim kuruluna sevkidilir ve bu denetim kurulu, Ombudsmandan,  eğer şikayet edilen ombudmanın faaliyet alanında ise, bu şikayetin değerlendirilmesine katılması istenebilir.

§ 16
(1) Ombudsman, bir şikayetin soruşturma için yeterli olup olmadığına karar verir.
(2) Eğer bir şikayet Ombudsmana eleştiri, öneri, vb için yeterli nedenler oluşturmuyorsa davayı § 20 1.Fıkra uyarınca yetkili otoritenin görüşüne sunmadan kapatabilir.

Madde 5
Kendi inisiyatifiyle inceleme başlatılması ve denetim

§ 17
(1)Ombudsman kendiliğinden bir davayı açıp inceleme başlatabilir.
(2) Ombudsman bir yetkili kurumun davalara bakışını genel anlamda inceliyebilir.

§ 18
Ombudsman, herhangi bir kurum veya şirket veya Ombudsmanlık etkinliği kapsamında olan herhangi bir yerde inceleme yapabilir. Böyle bir incelemede § 21de belirtilenden başka, bir kurum veya makamın düzeni ve yürütülüşü üzerinde değerlendirmeler yapabilir. Ayrıca bu kurum ve makamların kullanıcılarına yönelik etkinlik ve tutumlarını insani açıdan da değerlendirebilir.

Madde 6
Davanın bilgi akışı

§ 19
(1) Ombudsmanlık etkinliği kapsamında olan yetkililer vb Ombudsman tarafından talep edilen bilgi ve belgeleri iade etmeye yükümlüdür.
(2) Ombudsman, Ombudsmanlık etkinliği kapsamında olan yetkililerden görüşlerini yazılı olarak talep edebilir.
(3) Ombudsman, şahısları yaptığı soruşturma ile alakalı konularda ifade vermek üzere mahkemeye çağırabilir. İfadeler, kanuni procedürün 68.maddesine uygun olarak verilir.
(4) Ombudsman herhangi bir işyerini kontrol edebilir ve tüm binalara girebilme yetkisi vardır.
(5) Parlamento Ombudsmanı, önemli olduğuna inandığında, her zaman, mahmeme kararı olmadan yeterli kimlik göstererek, haps edilmiş veya edilebilir kişilerin bulunduğu özel kurumları teftiş etme yetkisi vardır, bakınız § 7, 1. ve 2. Fıkra. Gerektiğinde bunun uygulanmasında polis yardımcı olur.
§ 20
(1) Ombudsman, söz konusu olan kurum veya kişiye beyanatta bulunma fırsatı verilmeden eleştiride ve tavsiyede bulunamaz
(2) Ombudsman bir beyanın, bir açıklamanın ya da bir raporun ve bunların geçici uyarlamalarının ve aynı zamanda inceleme dosyaları ve ilgili kurumların cevaplarının erişilebilmesinin ancak, en son verilen beyan, açıklama veya raporu ilgili kurumlara bildirdikten bir gün sonra, olabileceğine karar verebilir.

Madde 7
Değerlendirme ve Müdahale

§ 21
Ombudsman, Ombudsmanlık etkinliği kapsamında olan makam ve kişilerin vazifelerini yerine getirirken yasalara aykırı veya başka şekilde hatalı ve yetersiz uygulamalarda bulunup bulunmadıklarını değerlendirir. Ombudsmanlık denetim faaliyetleri konusunda § 18 deki kararlar geçerlidir.

§ 22
Ombudsman eleştiri yapabilir, tavsiyelerde bulunabilir ve bir konuda kendi görüşlerini de beyan edebilir.

§ 23
Ombudsman kendi etkinliği kapsamındaki durumlarda, ücretsiz hukuki yardım önerebilir.

§ 24
Eğer Ombudsman tarafından bakılan bir davada, kamu kurumunun bir hata yaptığı veya  büyük öneme sahip bir ihmalde bulunduğu gözlendiğinde, Ombudsman Parlamentonun Hukuk İşleri Komitesi'ne durumu bildirmelidir. Ombudsmanın ayrıca bakana, belediye meclisine veya bölgesel meclise de durumu bildirmesi gerekir.

§ 25
Ombudsmanın kararları, beyanları vs. yüzünden medeni kanun usulüne göre Ombudsmana karşı açılan davalar, Ombudsmanın isteğine bağlı olarak reddedilebilir.

Madde 8
Personel, organizasyon, kalifiye, vb.

§ 26
Ombudsman kendi çalışanlarını seçer ve işten çıkarır. Bunların sayısı, maaşı ve emekliliği Parlamento kurallarına uygun bir biçimde belirlenir. Görevdeki harcamalar Parlamento bütçesine göre ayarlanır.

§ 27
Ombudsman, bir personalinin geçici olarak Ombudsmanlık görevini üstlenmesini isteyebilir.

§ 28
Gizli tutulması gerekli olduğu durumlarda Ombudsmanın, çalışması sırasında elde ettiği bilgiler konusunda profesyonel gizliliği koruması gerekir. Aynı gizlilik zorunluluğu Ombudsman personeli için de geçerlidir.

§ 29
(1) Bir davada Ombudsmanın tarafsızlığı konusunda şüphe uyandırabilecek bir durum olduğunda Ombudsman, bu durumu Parlamentonun Hukuk İşleri Komitesi'ne bildirir. Komite de kimin bu konuda Ombudsmanlık görevini yapacağına karar verir.
(2) Ombudsman Parlamentonun Hukuk İşleri Komitesi'nin onayı olmadan kamu veya özel şirketler, işletmeler veya kurumlarda görev alamaz.

§ 30
Parlamento tarafından kabul edilen kanunlarda belirtilmeyen durumlarda Ombudsman sözcüğü veya bununla karıştırılabilen başka terimler kulanılamaz

Madde 9
Yürürlüğe girme vb.

§ 31
(1) Bu kanun 1 Ocak 1997’de yürürlüğe girecektir.
(2) Aynı zamanda Parlamento Ombudsmanı hakkındaki aşağıdaki kanunlar ve kararlar yürürlükten kaldırılmıştır; 17 eylül 1986 tarihli 642 sayılı Konsolidasyon,  9 Şubat 1962 tarihli 48 sayılı Parlamento Ombudsmanın öğretim ve medeni usulu ve Medeni Usul § 779 hakkındaki kanun hükmünde kararname ve  en son 24 Nisan 1996 tarihinde § 4 ve 291 sayılı kanun ile değiştirilen 10 Kasım 1992 tarihli 905 sayılı kanun.

§ 32
(1) 24 Nisan 1996 tarihli 290 sayılı § 1 Kanunla değiştirilen 30 Haziran 1995 tarihli 562 sayılı Konsolidasyona göre yabancılar yasasında aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır:
1. § 33 5.fıkra, 1. kesit kaldırılmış bulunmaktadır.
2. Madde 8 deki § 58 den sonra yeni bir Fıkra eklenir:
"§ 58 a.
Parlamento Ombudsmanının faaliyetleri Parlamento Ombudsmanı Kanununun § 17 hariç mülteci kurulunu kapsamaz."
(2) Bu kanunun yürürlüğe girmesinden önce mülteci kurulu hakkında Ombudsmana yapılan şikayetler şimdi geçerli olan kanuna göre muamele edilir.

§ 33
Bu kanun Faroe Adaları için geçerli değildir, ancak bir kraliyet kararnamesi ile Faroe Adaları kanunlarının özel  durumlar hariç Farao adalarında geçerli kılınabilir.
 
§ 34
(1) Faroe Adaları için daha sonra bir Kraliyet Kararnamesi ile Faroe adalarını özel durumunun emrettiği değişiklikler kanunda değiştirilebilir.
(2) Grönland için bir Kraliyet Kararnamesi ile Grönland özel durumunun emrettiği değişiklikler kanunda değiştirilebilir.